အစဥ်တည်တံ့အောင်မြင်သော စာကြည့်တိုက်တစ်ခု ဖြစ်လာဖို့ဆိုလျှင်-

ဒေါ်မိမိ
စာကြည့်တိုက်မှူး(ငြိမ်း)
မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်
အတွင်းရေးမှူး-၂
မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တိုက်အသင်း