ဦးခင်ထွန်း
အငြိမ်းစား လ/ထ ညွှန်ကြားရေးမှူး ၊
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန
စာကြည့်တိုက်ပညာဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ (၁၉၇၈) ၊
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်